Spadki

Kancelaria Radcowska specjalizuje się w zakresie szeroko pojętego prawa spadkowego.
Sprawy te ze względu na swój charakter dotknęły lub mogą dotknąć w przyszłości każdego z nas. Należy pamiętać, że w polskim porządku prawnym występują dwa rodzaje dziedziczenia - testamentowe i ustawowe. Jeżeli zmarły nie pozostawił testamentu lub testament okazał się nieważny, to wtedy nabycie spadku następuje na podstawie ustawy – Kodeks Cywilny, która reguluje kto i w jakiej części dziedziczy po zmarłym. Niekiedy postępowanie spadkowe staje się szczególnie skomplikowane i długotrwałe. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy spadkodawca zmarł wiele lat temu i niektórzy jego spadkobiercy już nie żyją lub nie są znani. W tej sytuacji wymagane jest przeprowadzenie wielu czynności faktycznych i prawnych.

Do typowych spraw z tego zakresu należy zaliczyć:


- postępowania prowadzone w trybie procesowym ( między innymi - sprawy o zachowek, o wyłączenie małżonka od dziedziczenia, o uznaniu spadkobiercy za niegodnego, o wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom)


- postępowania prowadzone w trybie nieprocesowym ( między innymi – sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, o dział spadku, o odrzucenie spadku, o zmianę stwierdzenia nabycia spadku, o przyjęcie spadku wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza, o otwarcie i ogłoszenie testamentu, o kuratora spadku, zawiadomienie o testamencie ustnym)
Forma pomocy w sprawach spadkowych jest uzależniona od indywidualnych życzeń klienta, jak również od potrzeby sytuacji i skomplikowania sprawy. W sprawach prostych na przykład: o zdolności do dziedziczenia, uprawnienia dziadków, rodziców, małżonka, tytuły prawne do spadku, uprawnienie bliskich do mieszkania, rodzaje testamentów (zwykły, notarialny, allograficzny, ustny, podróżny, wojskowy) i zasady ich sporządzania, świadkowie spadku, przesłanki nieważności testamentu, sposób odwołania testamentu, wydziedziczenie, przyjęcie bądź odrzucenie spadku, zrzeczenie się dziedziczenia, zapis, polecenie, zbycie spadku - pomoc Kancelarii Radcowskiej może się ograniczyć do udzielenia porad prawnych. W sprawach bardziej skomplikowanych Kancelaria Radcowska świadczy rozbudową pomoc prawną, prowadząc kompleksowo wszystkie sprawy konieczne do całkowitego uporządkowania stanu prawnego. Kancelaria Radcowska Mariusza Borucha posiada bogate doświadczenie w sprawach rozwodowych. Przejawia się ono w reprezentowaniu klientów w wielu skomplikowanych sprawach sądowych, zarówno po stronie wnioskodawcy, jak i innych uczestników.

Pragnę zaznaczyć, iż Kancelaria Radcowska Mariusza Borucha posiada bogate doświadczenie w sprawach rozowodowych. Przejawia się ono w reprezentowaniu klientów w wielu sprawach sądowych, w tym skomplikowanych, zarówno po stronie wnioskodawcy, jak i innych uczestników. Nadto Kancelaria Radcowska sporządziła wiele pism procesowych w sprawach spadkowych oraz udzieliła szeregu porad prawnych. Spadek Kraków

Zostaw kontakt, oddzwonimy!